Verdivurdering

Har du behov for å fastsette og forstå verdien av en virksomhet?

Eiere, långivere, potensielle investorer, styret og ledelsen er blant de som i ulike sammenhenger har behov for å få vurdert og fastsatt verdien av en virksomhet. En godt utført verdivurdering vil ofte være et viktig grunnlag for å kunne treffe riktige strategivalg og/eller velbegrunnede kommersielle og operasjonelle beslutninger.

I tillegg er det flere bestemmelser i aksjeloven, samt også regulatoriske krav og andre lovbestemmelser, som innebærer at det i mange tilfeller er nødvendig å gjennomføre verdivurderinger. Det kan være selskapsrettslige-, regnskaps- eller skattemessige problemstillinger som gjør at det er nødvendig eller fornuftig å ha en uavhengig verdivurdering som en del av et beslutningsgrunnlag.

I tvister med økonomisk innhold, for domstolen eller privat, er ofte fastsettelse av verdier eller økonomiske tap temaer som gjør at det er krav om eller hensiktsmessig med uavhengig vurdering av verdier/tap. Tapsberegninger er i mange sammenhenger en vurdering av hvilken verdi som har bortfalt (oftest en vurdering av hvilke kontantstrømmer som har bortfalt).

KWC har lang og bred erfaring med verdivurdering til ulike formål innenfor et bredt spekter av bransjer. Vårt mål er at våre kunder skal få tilgang til nødvendig kompetanse og innsikt til å løse sine problemstillinger, og vi søker alltid å skreddersy løsninger til behovet.

Verdivurderinger er mer enn bare tall og metodikk. Det er gjerne ulike vurderinger som ligger til grunn for verdivurdering av hhv. et selskap, en enkeltaksje (eller en minoritetsaksjepost), en eiendel, en rettighet eller et virksomhetsområde. Omfanget og presentasjonsformen som benyttes for en verdivurdering må tilpasses formålet og den sammenheng verdivurderingen skal benyttes i. Verdivurderinger krever innsikt i og kommersiell forståelse av marked og bransje, kombinert med spisskompetanse innen både regnskap og finans, sett i kontekst av den aktuelle situasjonen.

KWC har over tid utviklet et solid faglig rammeverk, høy kompetanse og betydelig praktisk erfaring. Summen av dette sørger for at våre kunder alltid får godt forankrede, objektive og uavhengige vurderinger som grunnlag for viktige beslutninger.

Verdivurderinger vil være aktuelt ved:

Kommersielle situasjoner

 • Kjøp/salg og andre eiermessige endringer i /av selskaper /virksomheter
 • Egenkapitaltransaksjoner (emisjoner, fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser etc.)
 • Utarbeidelse av aksjebaserte/eierbaserte incentivordninger
 • Beregning og kommersiell tolkning ift. avtalefestede tilnærminger og modeller

Rettstvister / domstolen

 • Tvangsinnløsninger etter aksjelovens eller børslovens regler
 • Andre innløsningsmekanismer
 • Sakkyndig uttalelser
 • Tapsberegninger og andre økonomiske vurderinger
 • Arv- og skiftesaker
 • Skattesaker

Regulatoriske krav (regnskaps-/ skatteformål)

 • Oppkjøpsallokeringer (PPA)
 • Redegjørelser etter aksjeloven
 • Konserninterne transaksjoner
 • Nedskrivingsvurderinger (impairment testing) etter IFRS eller NGAAP

Andre formål

 • Fairness opinions
 • Generasjonsskifte

 

Kontakt

Simen B. Weiby
Telefon: (+47) 951 55 183
E-post: sbw@kw-c.no

 

 

Halvor Grov
Telefon: (+47) 958 76 438
E-post: halvor.grov@kw-c.no