Sakkyndig bistand i tvister

Står du eller ditt selskap ovenfor utfordringer i forbindelse med en tvistesak med behov for vurdering av økonomiske konsekvenser og tap?

Er det behov for verdivurderingsbistand knyttet til innløsningsbestemmelsene etter aksjeloven eller beregninger knyttet til andre typer konflikter om verdier av selskaper, virksomheter, eiendeler eller forpliktelser? Vi utarbeider sakkyndige vurderinger som beskriver faktum og underbygger forutsetninger og konklusjoner basert på objektive kriterier og kvalifiserte vurderinger opparbeidet gjennom mange års erfaring. Vurderingene er tilpasset de ulike formål og de ulike forutsetninger som er knyttet til de ulike rettslige utgangspunkt.

Med vår faglige forankring og brede erfaring knyttet til forhandlinger generelt og de rettslige prosesser, kan vi bistå i tvister fra starten av prosessen både i tilknytning til utenomrettslige løsninger og forhandlinger i retten. Vi bistår således gjerne med å rekonstruere faktum ut fra et økonomisk ståsted, beregne økonomiske konsekvenser og tap, samt bistå som sakkyndig vitne i retten eller voldgift.

KWC er et uavhengig rådgivningsselskap og Partnerne i KWC har betydelig erfaring som sakkyndige vitner og meddommere for domstolene.

Sakkyndig bistand kan være aktuelt ved:

  • Tvistesaker
  • Forhandlinger og konfliktløsninger for å unngå en rettstvist
  • Fastsettelse av økonomiske konsekvenser og tap ved erstatningsberegninger
  • Tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer og andre type innløsninger
  • Tapsberegninger (i ulike sammenhenger)

 

Kontakt

petter-røedPetter Røed
Telefon: (+47) 909 53 222
E-post: pet@kw-c.no