Restrukturering og insolvens

Endrede markedsvilkår, operasjonelle utfordringer og enkelthendelser kan bidra til at selskaper havner i finansielle utfordringer eller i verste fall går konkurs. Et selskap har en rekke interessenter («stakeholders») som påvirkes av dets finansielle utfordringer. Å ivareta interessene til eiere, långivere, kunder og leverandører ved finansielle utfordringer er krevende, og ofte har ikke virksomheten eller dens interessenter kapasitet og/eller rett kompetanse og erfaring til å håndtere dette.

KWC har betydelig erfaring med å bistå selskaper ved finansielle utfordringer, eller dets interessenter. Vår erfaring dekker også bistand ved gjeldsforhandling og til konkursbo.

Finansiell restrukturering

Ved finansielle utfordringer bistår vi typisk selskapet eller dets långivere for å finne den beste løsningen. Bistand til selskapet under restrukturering omfatter eksempelvis likviditets- og lønnsomhetsvurderinger, vurdering av kapitalbehov, vurderinger av handlingsalternativer – herunder avhendelse eller avvikling av deler av virksomheten mv., bistand til forhandling med selskapets respektive interessenter, samt prosesshåndtering og tilknyttet rådgivning.

Bistand til långivere eller andre interessenter kan innebære gjennomgang og kvalitetssikring av dokumentasjon mottatt fra selskapet og dets rådgivere, vurdering av handlingsalternativer eller utarbeidelse av «Independent Business Review» som beslutningsunderlag i prosesser, mv.

Borevisjon og økonomisk bistand til konkursbo

For å gjennomføre en god bobehandling av en virksomhet av en viss størrelse, er økonomisk kompetanse sentralt for å identifisere og realisere aktiva, samt for å forstå hendelsesforløpet forut for konkursen. Sistnevnte er et grunnleggende premiss for eventuelle rettslige prosesser knyttet til omstøtelse og styreansvar.

KWC påtar seg engasjement som borevisor eller bistår i utvalgte deler av bobehandlingen. Vi bistår eksempelvis bostyrer med identifikasjon og realisasjon av aktiva, utvalgte kontrollhandlinger og/eller analyser av skyldnerens regnskap – herunder fastsettelse av insolvenstidspunkt, og analysebistand i forbindelse med rettslige prosesser knyttet til for eksempel omstøtelse eller styreansvar.

 

Kontakt

Magnus Bugge
Telefon: (+47) 900 15 334
E-post: mbu@kw-c.no