Verdivurdering
Verdivurdering

Eiere, styret eller ledelsen har av ulike grunner behov for vurderinger av virksomhetsverdier. En godt utført verdivurdering vil ofte være et viktig og nødvendig grunnlag for å kunne treffe riktige strategivalg eller gode kommersielle og operasjonelle beslutninger.

Bestemmelser i aksjeloven eller andre regulatoriske forhold medfører at det i mange tilfeller er behov for å gjennomføre verdivurderinger. Det kan være selskaps-, regnskaps- eller skattemessige problemstillinger som gjør at det er nødvendig eller fornuftig å ha en uavhengig verdivurdering som en del av beslutningsgrunnlaget.

I tvister med økonomisk innhold, for domstolen eller privat, er ofte verdier eller økonomiske tap temaer som gjør at det er nødvendig med beregninger som i realiteten er knyttet til vurderinger av verdi eller bortfall av dette.

KWC har lang og bred erfaring med verdivurdering til ulike formål innenfor et bredt spekter av bransjer. Vårt mål er at våre kunder får nødvendig kompetanse og innsikt til å skreddersy løsninger tilpasset formålet hver gang.

Verdivurderinger er mer enn bare tall og metodikk. Verdien av et selskap, enkeltaksjer, en eiendel, en rettighet eller et virksomhetsområde vil kunne variere ut fra verdivurderingens formål og forutsetninger. Omfanget og presentasjonsformen av en verdivurdering må tilpasses formålet og den sammenheng vurderingen skal benyttes i. Verdivurderinger krever innsikt og kommersiell forståelse av marked og bransje, kombinert med spisskompetanse innen både regnskap og finans.

KWC har over tid utviklet et solid faglig rammeverk, høy kompetanse og betydelig praktisk erfaring. Summen av dette sørger for at våre kunder alltid får godt forankrede, objektive og uavhengige vurderinger som grunnlag for viktige beslutninger.

 

Verdivurderinger vil være aktuelt ved:

Kommersielle situasjoner

 • Kjøp/salg og andre eiermessige endringer i /av selskaper /virksomheter
 • Egenkapitaltransaksjoner (emisjoner, fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser etc.)
 • Utarbeidelse av aksjebaserte/eierbaserte insentivordninger
 • Beregning og kommersiell tolkning ift. avtalefestede tilnærminger og modeller

Rettstvister / domstolen

 • Tvangsinnløsninger etter aksjelovens eller børslovens regler
 • Andre innløsningsmekanismer
 • Tapsberegninger og andre økonomiske vurderinger

Regulatoriske situasjoner (regnskaps-/ skatteformål)

 • Oppkjøpsallokeringer (PPA)
 • Redegjørelser etter aksjeloven
 • Konserninterne transaksjoner
 • Nedskrivingsvurderinger (impairment testing) etter IFRS eller NGAAP

 

Andre formål 

 • Fairness opinions
 • Generasjonsskifte

 

petter-røedKontakt

Har du spørsmål om verdivurdering, ta kontakt med Petter Røed.
Telefon: (+47) 90 95 32 22
E-post: pet@kw-c.no